Oferta publiczna

1. TERMINY I DEFINICJE

1.1. Aplikacja mobilna — aplikacja «Gan Bei» na Android i iOS z możliwością wygodnego wyboru i zamawiania Produktów w czasie rzeczywistym.

1.2. Sprzedawca — .

1.3. Towar – lista produktów Sprzedawcy przedstawiona w Załączniku. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach w aplikacji.

1.4. Kupujący – każda kompetentna osoba, która zamierza zamówić lub zakupić, kupić lub wykorzystać Towar wyłącznie na potrzeby osobiste, rodzinne, domowe lub inne niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1.5. Oferta — niniejsza umowa publiczna regulująca stosunki między Sprzedawcą a Kupującym.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Kupujący zobowiązuje się do zapoznania się z warunkami tej oferty.

2.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej ofercie, w związku z czym Kupujący zobowiązuje się do samodzielnego monitorowania obecności zmian w tej ofercie.

2.3. Składając zamówienie na Towar Kupujący potwierdza tym samym, że wypełnił obowiązki określone w punkcie 2.2. tej oferty.

2.4. Umowę sprzedaży detalicznej na podstawie próbek uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości o zamiarze zakupu Towaru przez Kupującego.

2.5. Okres obowiązywania propozycji zawarcia umowy sprzedaży detalicznej i kupna na podstawie według przykładu jest nieograniczony.

3. PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów określonych w Aplikacji Mobilnej w cenie wskazanej odpowiednio w Aplikacji Mobilnej; dostarcza Towar firmą kurierską, a Kupujący dokonuje płatności i przyjmuje Towar zgodnie z warunkami niniejszej oferty.

3.2. Własność i niebezpieczeństwo przypadkowej utraty/uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Produktów przez Kupującego.

4. POWIADOMIENIA DLA KUPUJĄCEGO

4.1. Sprzedawca (lub inna osoba w imieniu Sprzedawcy) ma prawo do wysyłania wiadomości serwisowych (w tym push- powiadomień) informujących Kupującego o złożonym przez niego zamówieniu i etapach jego realizacji. Takie komunikaty serwisowe wysyłane są automatycznie, nie mogą zostać odrzucone przez Kupującego, mające na celu monitorowanie jakości świadczenia usług na rzecz Kupującego i informowanie go o prawidłowym wykonaniu przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży na podstawie przykładu.

5.REJESTRACJA ZAMÓWIENIA TOWARÓW

5.1. Zamówienie Kupującego następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w aplikacji mobilnej.

5.2. Kupujący zobowiązuje się do podania rzetelnych danych niezbędnych i wystarczających do wykonania umowy sprzedaży detalicznej towarów według przykładu.

5.3. Jeżeli Kupujący ma dodatkowe pytania dotyczące Towarów, przed złożeniem zamówienia Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym w celu uzyskania niezbędnych informacji, zgodnie z trybem pracy określonym w Aplikacji Mobilnej.

5.4. Kupujący może zamawiać tylko te Towary, które są dostępne u Sprzedawcy w momencie zamawiania Towaru u Sprzedawcy.

5.5. Kupującemu nie przysługuje prawo do zmiany składu zamówienia po złożeniu go w Aplikacji Mobilnej.

5.6. Jeżeli Sprzedawca nie posiada wymaganej ilości lub asortymentu zamawianych przez Kupującego Towarów, Sprzedawca informuje o tym Kupującego po otrzymaniu zamówienia Towaru od Kupującego, ale przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia poprzez push- powiadomienie. Kupujący ma prawo wyrazić zgodę na przyjęcie Towaru w innej ilości lub asortymencie albo anulować zamówienie. Jeżeli Kupujący nie otrzyma odpowiedzi, Sprzedawca ma prawo do całkowitego anulowania zamówienia Kupującego.

5.7. Sprzedawca ma prawo czasowo wstrzymać przyjmowanie zamówień na Towar w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przyjęcie zamówienia na Towar lub braku składników niezbędnych do wykonania Towaru.

6. DOSTAWA TOWARU

6.1. Dostawa Towaru realizowana jest przez firmę kurierską pod rzeczywisty adres wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przekazanie Towaru Kupującemu w miejscu sprzedaży (odbiór osobisty).

6.2. Dostawa Towarów w obszarze dostawy odbywa się zgodnie z godzinami pracy Sprzedawcy określonymi w Aplikacji Mobilnej.

6.3. Dostawa Produktów na adresy poza obszarem dostawy nie jest realizowana.

6.4. Dostawa realizowana jest na podstawie zamówienia Towarów do kwoty zamówienia minimalnego. Minimalna kwota zamówienia jest ustalana przez Sprzedawcę jednostronnie i jest wskazana w Aplikacji Mobilnej.

6.5. Sprzedający ma prawo odmówić zawarcia umowy sprzedaży detalicznej i kupna na podstawie przykładu, jeżeli Kurier po przybyciu na rzeczywisty adres dostawy Kupującego nie może dokonać faktycznego przekazania dostarczonego Towaru z winy Kupującego (Kupujący nie odbiera telefonu lub nie otwiera drzwi kurierowi).

7. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

7.1. Ceny za Towary są ustalane przez Sprzedawcę jednostronnie i są wskazane w Aplikacji Mobilnej. Cena za zamówione przez Kupującego Towary nie może ulec zmianie.

7.2. Opłata za Towar przez Kupującego następuje w jeden z następujących sposobów:

7.2.1. płatność następuje przy odbiorze Towaru gotówką;

7.2.2. płatność kartą płatniczą przy odbiorze Towaru pod warunkiem, że Kurier pośiada przy sobie terminal mobilny POS (sprawdź u Sprzedającego, czy istnieje możliwość zapłaty za Towar w ten sposób).

7.3. Wydanie lub skierowanie do Kupującego paragonu fiskalnego:

7.3.1. W formie papierowej w przypadku złożenia zamówienia na Towar przez Telefon i płatności w sposób określony w punkcie 7.2.1 niniejszej oferty, punkcie 7.2.2 niniejszej oferty.

7.3.2. W formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego, w przypadku złożenia zamówienia na Towar za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej i opłacenia Towaru w sposób określony w punkcie 7.2.3 niniejszej oferty.

7.4. Kupujący ma prawo w każdej chwili zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o anulowanie transakcji przy opłacaniu zamówienia bezgotówkowo kartą bankową do momentu sprzedaży Kupującemu Towaru. Decyzja o zwrocie pieniędzy jest podejmowana przez Sprzedającego, biorąc pod uwagę wymagania ustawodawstwa Poland i wszystkie okoliczności.

7.5. Zwroty wpłaconych środków są dokonywane na Twoje konto w ciągu 5-30 dni roboczych (okres zależy od banku, który wydał kartę).

8. ZWROT I WYMIANA TOWARU

8.1. Niedopuszczalny jest zwrot towaru o odpowiedniej jakości.

8.2. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania Kupującemu Towaru w pełni odpowiadającego jego zamówieniu, którego jakość odpowiada informacjom przekazanym Kupującemu przy zawieraniu umowy sprzedaży detalicznej na podstawie przykładu, a także informacjom, na które zwrócił uwagę przy przekazaniu Towaru (na etykiecie lub ulotce dołączonej do Towaru lub ich opakowania lub w inny sposób przewidziany dla niektórych rodzajów Towarów).

8.3. Po otrzymaniu Towaru Kupujący sprawdza zgodność otrzymanego Towaru z zamówieniem, kompletność i brak reklamacji co do wyglądu dostarczonego Towaru w ciągu 10 (dziesięciu) minut od otrzymania Towaru.

8.4. W przypadku otrzymania Towaru niskiej jakości lub niezgodności otrzymanego Towaru z zamówionym (brak zadeklarowanych składników w Towarze), Kupujący ma prawo żądać wymiany takiego Towaru na Towar dobrej jakości niezwłocznie w ciągu 5 (pięciu) minut od sprawdzenia zgodności otrzymanego Towaru.

8.5. W przypadku nieprzestrzegania procedury składania reklamacji przez Kupującego co do wyglądu Towaru i jego kompletności, przewidzianej w pkt. 8.3 pkt. 8.4 niniejszej oferty, reklamacje nie będą uwzględniane.

9. SYTUACJA AWARYJNA

9.1. Każda ze Stron jest zwolniona z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej oferty, jeśli przyczyną tego były okoliczności sytuacji awaryjnej. Siła wyższa oznacza nadzwyczajne zdarzenia i okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec w rozsądny sposób. Takie nadzwyczajne wydarzenia lub okoliczności obejmują w szczególności: strajki, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe, wojny, działania wojenne i tak dalej.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON OFERTY PUBLICZNEJ

10.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku niewłaściwego użytkowania zakupionego u Sprzedającego Towaru.

10.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Kupującego powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia zamówienia, w tym błędnego podania jego danych.

10.3. W przypadku nadużycia przez Kupującego praw konsumenta, w tym między innymi odmowy przyjęcia i / lub zapłaty za zamówiony i dostarczony Towar, Sprzedawca ma prawo skorzystać z prawa do samoobrony, a mianowicie: nie przyjmować od niego zamówień w przyszłości.